Mateřská škola Bukovany se při zpracování osobních údajů řídí zejména Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) a zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

            Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název Organizace: MŠ Bukovany

IČ: 70989389

se sídlem Bukovany 33, 779 00, Olomouc

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Petra Šumberová

Telefon: 585 352 094, 734 528 681

E-mail: ms@bukovany.cz

(dále jen „správce“)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Název Organizace: JJP GDPR group s.r.o.

IČ: 06615201

se sídlem Úvoz 508/5, Staré Brno, 602 00 Brno

Jméno a příjmení pověřence: Bc. Jaroslav Jordán

Telefon:+420 777 722 720

E-mail: poverenec@jjpgroup.cz

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

MŠ Bukovany_Informace o zpracování osobních údajů web

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.

Pověření Mš Bukovany s