Informace k organizaci a průběhu zápisu do MŠ Bukovany na školní rok  2021/2022

Vážení zákonní zástupci,

na základě opatření k zápisům vydaného MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády z důvodu šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 proběhne letošní zápis k předškolnímu vzdělávání bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Termín přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bukovany je od 10.-13.5. 2021.

Dokumenty nutné k zápisu:

 

Způsoby podání žádosti a výše uvedených dokumentů:

  1. Do datové schránky školy – ID datové schránky w42kpgu
  2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
  3. Poštou na adresu Bukovany 33, Olomouc, 779 00
  4. Vložením do dopisní schránky školy v zalepené obálce
  5. Osobním podáním – je nutno kontaktovat ředitelku školy (Petra Šumberová, 734 528 681) a domluvit se na konkrétní termín a čas. Škola bude organizovat příjem žádostí tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

Pokud bude podání učiněno např. pomocí emailu bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při obvyklém zápisu vyžadujeme předložení občanského průkazu zákonného zástupce. V případě, že nedojde k podání žádosti osobním podáním (způsob doručení 1-4), doložíte nám tento doklad dodatečně.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání – součást lékařského vyjádření.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel (telefonicky, emailem, v papírové podobě či datovou schránkou). Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel. Zápis bude zpracován na ředitelství školy podle stanovených kritérií. Seznam s výsledky správního řízení bude vyvěšen na vstupní brance školy a na webu školy do 15 dnů od ukončení přijímání žádostí, tedy do 28.5.2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě  „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“.

Kritéria pro přijímání

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle §34 odst. 4 Školského zákona v platném znění.
  2. Děti s trvalým pobytem v obci Bukovany nebo s prokazatelným bydlištěm v Bukovanech (nájemní smlouva, kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)
  3. Děti, které dovrší 4 let věku do 31.8.
  4. Děti, které dovrší 3let věku do 31.8.
  5. Trvalý pobyt mimo obec Bukovany

V případě potřeby tištěných formulářů kontaktujte ředitelku školy na čísle 734 528 681.

Na všechny se těší kolektiv mateřské školy

Kriteria přijímání 2021-2022

Směrnice-ke-stanovení-kritérií-2021