Informace k organizaci a průběhu zápisu do MŠ Bukovany na školní rok  2020/2021

Vážení zákonní zástupci,

na základě opatření k zápisům vydaného MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády z důvodu šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 proběhne letošní zápis k předškolnímu vzdělávání bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Termín přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bukovany je od 11.-15.5. 2020.

Dokumenty nutné k zápisu:

Potvrzené vyjádření lékaře bude zákonným zástupcem dodáno ředitelce MŠ dodatečně, až situace dovolí osobní návštěvy praktických lékařů. Lékařské vyjadření

Způsoby podání žádosti a výše uvedených dokumentů:

  1. Do datové schránky školy – ID datové schránky w42kpgu
  2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
  3. Poštou na adresu Bukovany 33, Olomouc, 779 00
  4. Vložením do dopisní schránky školy v zalepené obálce
  5. Osobním podáním – je nutno kontaktovat ředitelku školy (Petra Šumberová, 734 528 681) a domluvit se na konkrétní termín a čas. Škola bude organizovat příjem žádostí tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

Pokud bude podání učiněno např. pomocí emailu bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při obvyklém zápisu vyžadujeme předložení občanského průkazu zákonných zástupců. Tento doklad nám doložíte dodatečně – týká se způsobu doručení 1-4.

 

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel (telefonicky, emailem či datovou schránkou). Je nutné si toto číslo uschovat –  výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel. Zápis bude zpracován na ředitelství školy podle stanovených kritérií. Seznam s výsledky správního řízení bude vyvěšen na vstupní brance školy a na webu školy do 15 dnů od ukončení přijímání žádostí, tedy do 30.5.2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě  „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“.

Kritéria pro přijímání

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky podle §34 odst. 4 Školského zákona v platném znění.
  2. Děti s trvalým pobytem v obci Bukovany
  3. Děti, které dovrší 4 let věku do 31.8.
  4. Děti, které dovrší 3let věku do 31.8.
  5. Trvalý pobyt mimo obec Bukovany

V případě potřeby tištěných formulářů kontaktujte ředitelku školy na čísle 734 528 681.

Na všechny se těší kolektiv mateřské školy